Spór o drogę dojazdową – czy potrzebny jest prawnik?

Sąsiedzkie kłótnie o drogę dojazdową to już niemal polska, długoletnia tradycja. Spór pojawia się najczęściej w momencie, kiedy większe działki dzielone są na mniejsze, a do każdego terenu, gdzie powstają nowe zabudowania, musi zostać zapewniony dojazd. Mówi o tym § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym zaznaczono, że minimalna szerokość drogi nie może być mniejsza niż 3 metry. Dopuszczalne jest także zastosowanie dojścia i dojazdu do działek w postaci ciągu pieszo-jezdnego. W takim wypadku szerokość drogi dojazdowej nie może wynosić mniej niż 5 m.

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jak wygrać spór z sąsiadem, który twierdzi, że właściciel działki obok nie ma prawa korzystać z drogi dojazdowej znajdującej się na jego terenie? Jednym z rozwiązań jest ustanowienie służebności drogi koniecznej, z czego może skorzystać właściciel działki i nieruchomości, pozbawionej dostępu do drogi publicznej. O wyznaczeniu takiej drogi decyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Przed rozpoczęciem sporu sądowego, należy skonsultować sprawę z prawnikiem. Dobry prawnik Radom pomoże ocenić nam sytuację pod kątem prawnym, pomoże sporządzić pozew oraz doradzi nam najskuteczniejszą drogę postępowania.

Jeśli właściciel nieruchomości ma możliwość dostępu do drogi publicznej w inny niż zwykle sposób, czyli po terenie sąsiada, nie ma podstaw do występowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Może jednak skorzystać z kolei z tzw. służebności przejazdu, polegającej na uzyskaniu zgody sąsiada na przemieszczanie się po określonym terenie w celu dojazdu.

Postępowanie rozgraniczeniowe

Strony sporu o granice działek mogą zdecydować się także na postępowanie rozgraniczeniowe, polegające na wymierzeniu terenu przez geodetę i wskazaniu granic nieruchomości. Po akceptacji pracy geodety strony mogą podpisać dokumenty rozgraniczeniowe, w których zapisana zostaje granica, jakiej zobowiązują się przestrzegać, a całość sporu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. W przypadku braku akceptacji dla pracy geodety strony mogą same wyznaczyć granicę, której zobowiązują się przestrzegać i zawrzeć ugodę sądową w obecności geodety, która ma moc doniosłą. Jeżeli jednak brak akceptacji pracy geodety i brak ugody zawartej przez strony, spór musi rozstrzygnąć sąd. Uwzględnia on pracę geodety wyznaczając granice działek, biorąc także pod uwagę takie kwestie, jak okoliczności sprawy, dotychczasowy stan posiadania i użytkowania oraz możliwość rekompensaty dla jednej ze stron po wyznaczeniu określonej granicy i dojazdu.

*Potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu procedury? Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc prawną!