Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wysokości kosztów naprawy pojazdu, w tym w sytuacji, gdy poszkodowany nie poniósł jeszcze kosztów naprawy. (II CZP 142/22)

kategoria:

Na wniosek na Rzecznika Finansowego Sąd Najwyższy podjął uchwałę ws. kosztów naprawy pojazdów:

W pierwszym punkcie odniesiono się do rzeczywistych kosztów naprawy w tym do uzyskanych ulg i rabatów. W uchwale stwierdzono iż:

  1. Jeżeli poszkodowany poniósł już koszty naprawy pojazdu lub zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
    mechanicznych powinna odpowiadać tym kosztom, chyba że w danych okolicznościach są one oczywiście nieuzasadnione; wysokość odszkodowania nie zależy od ulg i rabatów możliwych do uzyskania przez poszkodowanego od podmiotów współpracujących z ubezpieczycielem.

W drugiej części uchwały odniesiono się do sytuacji w której i poszkodowany nie poniósł jeszcze kosztów naprawy pojazdu ani nie zobowiązał się do ich poniesienia, podnosząc iż:

  1. Jeżeli poszkodowany nie poniósł jeszcze kosztów naprawy pojazdu ani nie zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powinna odpowiadać przeciętnym kosztom naprawy na lokalnym rynku,
    z uwzględnieniem możliwych do uzyskania przez poszkodowanego ulg i rabatów, chyba że skorzystaniu z tych ulg i rabatów sprzeciwia się jego uzasadniony interes.